Ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht is geen onderdeel van het reguliere arbeidsrecht. Op sommige onderdelen neemt de rechter die bepalingen echter wel als soort uitgangspunt, bijvoorbeeld op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid.

De rechten en plichten van ambtenaren zijn vastgelegd in de zogeheten ‘rechtspositionele regelingen’. U moet dan denken aan de aanstelling (vast of proef), regels met betrekking tot verlof, ziekte of reorganisatie, maar ook regels over ontslag en een (aanvullende of aansluitende) uitkering. De regelingen verschillen per overheidswerkgever.

Het ambtenarenrecht kent een gesloten stelsel van ontslag. Dit betekent dat de ambtenaar alleen maar mag worden ontslagen op die gronden die specifiek in de rechtspositieregeling worden genoemd.
Het ambtenarenrecht valt onder het bestuursrecht. Dit betekent dat, wanneer u van uw werkgever een (ontslag)besluit heeft ontvangen, de besluiten vatbaar zijn voor bezwaar en beroep en dat tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de sector bestuursrecht van de rechtbank (een soort kort geding).

Actueel

Het in november 2010 ingediende initiatiefwetsvoorstel (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) is op 8 november 2016 door de Eerste Kamer aangenomen. Met deze nieuwe wetgeving komt er een einde aan de ‘extra’ ontslagbescherming voor ambtenaren ten opzichte van de ‘gewone’ werknemers. Het traject tot implementatie van het wetsvoorstel is een omvangrijke operatie die enkele jaren duurt. Er moet veel invoerings- en aanpassingswetgeving tot stand worden gebracht voordat de initiatiefwet in werking kan treden. Ook moeten overheidswerkgevers veel implementatieactiviteiten verrichten.

De verwachting is dat in het voorjaar van 2018 de voorstellen voor alle invoerings- en aanpassingswetgeving voor advies naar de Raad van State kunnen worden gestuurd. Als de Raad van State in het najaar van 2018 adviseert dan kunnen de wetsvoorstellen in het eerste kwartaal van 2019 aan de Tweede Kamer worden aangeboden. De planning is erop gericht dat de initiatiefwet én alle invoerings- en aanpassingswetgeving met ingang van 1 januari 2020 in werking treedt. Voorwaarde daarvoor is dat alle te nemen invoeringsmaatregelen tot stand zijn gebracht.

De nieuwe wetgeving geldt overigens niet voor alle ambtenaren. Voor de uitgezonderde groepen (de ambtenaren die een ambtelijke aanstelling behouden en niet onder de nieuwe Ambtenarenwet vallen: o.a. defensie, politie, leden van de rechterlijke macht) moet worden nagegaan welke wet- en regelgeving voor deze groepen in stand moet blijven en op welke wijze dat het beste kan worden geregeld.

Bron: Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 januari 2017.

Wat kunnen wij voor u doen?

U kunt ons bellen wanneer u advies nodig hebt over uw rechtspositie als ambtenaar of over de uitleg van een specifieke bepaling uit de rechtspositieregeling. Ook kunt u ons benaderen wanneer u (onverwachts) wordt geconfronteerd met een (ontslag)besluit. De termijn waarbinnen bezwaar tegen een besluit kan worden ingesteld, bedraagt zes weken, dus het is belangrijk dat u niet te lang wacht met bellen! Uiteraard kunt u ons ook benaderen wanneer u werkgever bent en wordt geconfronteerd met een bijvoorbeeld een conflictsituatie, een onvoldoende functionerende werknemer, of vragen en/of moeilijkheden bij ziekte en/of re-integratie.

Over de kosten van het inschakelen van een advocaat leest u meer op de pagina over Tarieven. U kunt ons altijd vrijblijvend bellen om te overleggen!

Menu