Het spreekt voor zich dat niet alle sollicitaties uiteindelijk tot een arbeidsovereenkomst leiden. In de sollicitatiefase mag geen verboden onderscheid plaatsvinden op grond van bijvoorbeeld godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, geaardheid of burgerlijke staat. Een medische keuring, ook wel aanstellingskeuring genoemd, mag pas na de sollicitatiefase plaatsvinden en mag alleen dienen ter beoordeling van de medische geschiktheid met het oog op de bijzondere eisen van de functie.

In selectiefase gebreken van onderhandelingen

In bijzondere omstandigheden kan het voorkomen dat de onderhandelingen niet meer mogen worden afgebroken. Voor deze zogeheten ‘precontractuele fase’ gelden de regels van het verbintenissenrecht en in de onderhandelingsfase zijn er drie stadia te onderscheiden. In het stadium van de werving kunnen beide partijen zonder gevolgen de onderhandelingen afbreken. In de fase van de selectie mogen de onderhandelingen niet worden afgebroken zonder dat de door de ander gemaakte kosten (bijvoorbeeld reiskosten) worden vergoed. In de afrondingsfase mogen partijen er in principe van uitgaan dat de arbeidsovereenkomst tot stand komt. Ervan afzien mag alleen als er een zwaarwegend belang meespeelt of indien sprake is van bijzondere omstandigheden.  Als de potentiële nieuwe werknemer een geweldig aanbod van een andere werkgever krijgt, dan wordt niet verwacht dat hij dat aanbod laat schieten. Omgekeerd geldt hetzelfde: de sollicitant kan geen arbeidsovereenkomst afdwingen wanneer de werkgever door bijvoorbeeld onvoorziene negatieve financiële omstandigheden genoodzaakt is een personeelstop in te stellen.

Arbeidsovereenkomsten bepaalde en onbepaalde tijd, uitzend- en oproepovereenkomsten

Arbeidsovereenkomsten kennen we in vele soorten en maten. Belangrijkste onderscheid is tussen de overeenkomst voor bepaalde tijd (die eindigt na een zekere periode of specifiek benoemde gebeurtenis) en voor onbepaalde tijd (ook wel vast contract genoemd). Daarnaast kennen we uitzendovereenkomst of de oproepovereenkomst, of de detacheringsovereenkomst. Soms lijkt het alsof sprake is van een arbeidsovereenkomst, maar is eigenlijk sprake van een overeenkomst van opdracht. Het is belangrijk om te weten dat al deze soorten en maten van overeenkomsten hun eigen specifieke regels, rechten en verplichtingen kennen.

Menu