Het is mogelijk om bij aanvang van de arbeidsovereenkomst (die langer duurt dan zes maanden) een proeftijd af te spreken. Dit is echter geen verplichting. Gedurende de proeftijd mogen werkgever en werknemer de arbeidsovereenkomst op elk moment opzeggen. Een proeftijd geldt echter allen wanneer deze van tevoren schriftelijk is overeengekomen. Een proeftijd mag maximaal twee maanden duren. Als de arbeidsovereenkomst geldt voor een periode korter dan twee jaren, dan bedraagt de proeftijd maximaal een maand.

Eenzijdig wijzigingsbeding

Een eenzijdig wijzigingsbeding houdt in dat de werkgever zich het recht voorbehoudt om eenzijdig de arbeidsovereenkomst (en dus de arbeidsvoorwaarden) te wijzigen. De werkgever mag hiervan alleen gebruik maken wanneer hij een zodanig zwaarwichtig belang heeft bij de voorgestelde wijziging, dat het belang van de werknemer daarvoor in redelijkheid moet wijken. Indien geen eenzijdig wijzigingsbeding is overeengekomen, dan is de werknemer in beginsel niet gehouden aan de voorgestelde wijziging. Indien de werkgever aanleiding heeft tot het doen van een voorstel tot wijziging, het voorstel redelijk is en de aanvaarding in het licht van alle omstandigheden in redelijkheid van de werknemer kan worden gevergd, dan is de werknemer overigens doorgaans wel gehouden aan de voorgestelde wijziging.

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding dient ter bescherming van de belangen van de werkgever. Het beding belemmert de werknemer om na afloop van de arbeidsovereenkomst als zelfstandige of als werknemer soortgelijke werkzaamheden te gaan uitoefenen. Vaak wordt een bepaalde regio en tijdsduur afgesproken. Dit is een beperking op het recht van vrije arbeidskeuze van de werknemer en daarom is het beding slechts geldig indien het schriftelijk is overeengekomen, terwijl de werknemer op dat moment meerderjarig moet zijn. Onder omstandigheden kan de werknemer de kantonrechter verzoeken de werking van het concurrentiebeding te schorsen of te beperken. Indien sprake is van een wijziging van de functie van de werknemer en het concurrentiebeding daardoor zwaarder is gaan drukken dan geldt dat het concurrentiebeding opnieuw schriftelijk moet worden overeengekomen.

In tijdelijke contracten mag alleen een concurrentiebeding worden aangegaan als schriftelijk is gemotiveerd dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Relatiebeding

Een relatiebeding is feitelijk een gematigde vorm van een concurrentiebeding. Een relatiebeding verbiedt de werknemer om gedurende een bepaalde periode na het einde van het dienstverband werkzaamheden voor specifieke relaties van de werkgever te verrichten. Een dergelijk beding kan best ver gaan.

Nevenactiviteiten en geheimhouding

Dan kennen we ook nog het verbod van nevenactiviteiten, hetgeen ziet op concurrerende werkzaamheden tijdens het dienstverband en het geheimhoudingsbeding, waarbij de werknemer zich verplicht om geheimhouding te betrachten ten aanzien van bedrijfsaangelegenheden.

Bovengenoemde bedingen, met uitzondering van het proeftijdbeding, worden vaak gecombineerd met een boetebeding. Als een boete wordt gesteld op overtreding van bepaalde voorschriften, dan moeten die voorschriften expliciet worden aangeduid en de boete moet zijn genoemd in de arbeidsovereenkomst. De hoogte van de boete is aan een maximum verbonden, terwijl het mogelijk is om daarvan af te wijken. Er kan bij de rechter wel een beroep op matiging worden gedaan.

Menu