Een werknemer kan ontslag op staande voet nemen (dat komt niet vaak voor), maar een werkgever kan ook overgaan tot ontslag op staande voet. Dit is in feite een opzegging van de arbeidsovereenkomst zonder inachtneming van enige opzegtermijn, op grond van een dringende reden. Als sprake is van een terecht gegeven ontslag op staande voet door de werkgever, dan is geen ontslagvergunning van het UWV nodig en dan gelden de opzegverboden (o.a. ziekte, zwangerschap, lidmaatschap Ondernemingsraad) niet. De werknemer is dan verwijtbaar werkloos geworden en dit kan nadelige consequenties hebben voor de WW-uitkering van de werknemer.

Dringende redenen voor ontslag

Een ontslag op staande voet mag echter niet zomaar. Een dringende reden wordt alleen aangenomen als er ‘echt’ wat aan de hand is. Hierbij moeten alle omstandigheden van het geval, in onderling verband en samenhang, in aanmerking worden genomen. Het gaat te ver om hier een opsomming te geven van de soorten dringende redenen, maar u kunt zich voorstellen dat diefstal, misleiding of opzettelijke gevaarzetting door de werknemer een dergelijke reden voor de werkgever oplevert.

Voor een geldig ontslag op staande voet is niet alleen de aanwezigheid van een dringende reden een vereiste, maar de werkgever moet ook, zodra hij van het bestaan hiervan op de hoogte is, onverwijld tot de opzegging overgaan, onder gelijktijdige mededeling van de reden aan de werknemer.

Bij een ontslag op staande voet wordt doorgaans de salarisbetaling met onmiddellijke ingang stop gezet. Bij een ontslag op staande voet is het dan ook van groot belang om zo spoedig mogelijk actie te ondernemen. Belt u zo snel mogelijk om een afspraak te maken met LM advocaten. Onder het nieuwe ontslagrecht is zelf een briefje sturen aan de werkgever namelijk niet meer voldoende (mogelijkheid buitengerechtelijk vernietigen bestaat niet meer): er moet binnen twee maanden na het ontslag een verzoek tot vernietiging van de opzegging bij de rechtbank zijn ingediend.

Menu