De nieuwe versie Uitvoeringsregels Ontslag en uitwisselbare functies

Per 1 augustus 2018 geldt de nieuwe versie van de Uitvoeringsregels Ontslag van het UWV (https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/nieuwe-versie-uitvoeringsregels-ontslag.aspx). Dit zijn de uitvoeringsregels voor ontslag om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. De nieuwe versie is een gevolg van nieuwe regelgeving, rechtspraak van de Hoge Raad en omdat uitbreiding van de toelichting over de toepassing van de regels bij een ontslagaanvraag noodzakelijk is gebleken.

Voor de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen (versie 2018: https://www.uwv.nl/werkgevers/Images/uitvoeringsregels-ontslag-wegens-bedrijfseconomische-redenen-2018.pdf) is o.a. de bepaling over uitwisselbare functies van belang (artikel 13 Ontslagregeling). De toelichting is verduidelijkt naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 14 juli 2017 (‘tante Louise’; en nee, die zaak heeft niets van doen met mr. Louise van der Veen van LM advocaten).

Bij een ontslagaanvraag moet de werkgever aangeven wat de categorieën van uitwisselbare functies zijn waarover de selectie van voor ontslag voor te dragen werknemers dient te worden toegepast. Een functie is uitwisselbaar met een andere functie, indien de functies vergelijkbaar zijn voor zover het betreft de inhoud, de voor de functie vereiste kennis, vaardigheden en competenties, de tijdelijke of structurele aard van de functie, niveau van de functie en de beloning.

Hoe bepaal je nu welke functies uitwisselbaar zijn? Kijk je naar de functiebeschrijving of kijk je naar de praktijk en hoe de functie dus feitelijk wordt uitgeoefend?

In de Uitvoeringsregels versie 2016 stond o.a.: “Uitgangspunt voor het vaststellen van de functie-inhoud e.d. is de functiebeschrijving, zo nodig aangevuld met aandachtsgebieden, nadere functie-eisen en ‘algemene’ planningsafspraken.” En: “Bij het ontbreken van een schriftelijke functiebeschrijving of ingeval deze beschrijving sterk afwijkt van de feitelijke situatie, wordt uitgegaan van de feitelijke situatie. De werkgever zal daar dan duidelijkheid over moeten geven.”

In de Uitvoeringsregels versie 2018 staat o.a.: “Of functies uitwisselbaar zijn kan worden beoordeeld door vergelijking van de functiebeschrijvingen en hetgeen de werkgever op grond daarvan van zijn werknemer kan verlangen. Bij de uitwisselbaarheid van functies komt het dus niet aan op de vraag hoe een individuele werknemer zijn functie feitelijk vervult.” En: “Als een schriftelijke functiebeschrijving ontbreekt of als deze beschrijving sterk afwijkt van de feitelijke situatie, wordt uitgegaan van de feitelijke situatie. De werkgever zal daar dan duidelijkheid over moeten geven.”

Een belangrijke nuance dus. Het uitgangspunt is dus niet hoe de individuele werknemer zijn functie feitelijk vervult. Het uitgangspunt is de functiebeschrijving en hetgeen de werkgever op grond daarvan van zijn werknemer kan verlangen. Pas als de schriftelijke functiebeschrijving ontbreekt of als die beschrijving sterk afwijkt van de feitelijke situatie, wordt uitgegaan van de feitelijke situatie. Het is aan de werkgever om daar duidelijkheid over te geven. Het is maar dat u het weet.

Vragen? Bel ons gerust voor een afspraak om eens kennis te maken (https://lmadvocaten.nl/contact).

Menu