Mijn (ex-)werknemer zit in de WIA. Wat nu?

Louise van der Veen

Onlangs stuurde een werkgever mij een brief door van het UWV waarin stond dat de WIA-uitkering van mevrouw X, voormalig werkneemster, zou worden omgezet van loongerelateerde uitkering (LGU) in loonaanvullingsuitkering (LAU). Omdat ze voor 80-100% arbeidsongeschikt was, bleef de uitkering 70% van het oude loon. Vraag van de werkgever was: “Moeten wij hier iets mee?”.

Mijn antwoord was: jazeker moet je daar iets mee!

De meeste werkgevers weten wel dat ze een hogere WIA-premie moeten betalen als een werknemer in de WIA komt. Dit geldt overigens alleen voor werkgevers met een loonsom vanaf € 331.000,=. Zo lang die werknemer in de WIA blijft, blijft ook de invloed op de premie bestaan (maximaal tien jaar). Na afloop van de LGU wordt de premie wel iets aangepast omdat niet meer wordt gerekend met 70% van het oude loon maar met 70% van het minimumloon, maar ook dat kan nog steeds in de papieren lopen. Dat je ook invloed kunt uitoefenen op het al of niet voortzetten van de WIA-uitkering is veel minder bekend.

In het geval van de werkgever die mijn advies vroeg, heb ik UWV gevraagd of bij de omzetting van LGU naar LAU wel een heronderzoek was gedaan naar de mate van arbeidsongeschiktheid en zo nee of ze dat alsnog wilden gaan doen. Let wel: UWV móet dat verzoek in behandeling nemen en een herbeoordeling doen. Daar horen beslistermijnen bij die met dwangsommen gehandhaafd kunnen worden; uiteindelijk kan de rechter worden ingeschakeld om UWV te dwingen een besluit op de aanvraag te nemen. De werkgever staat dus niet machteloos als UWV niets doet.

Die herbeoordeling kan verschillende gevolgen hebben:

  • De volledige arbeidsongeschiktheid is duurzaam geworden en er komt IVA-uitkering. De uitkering van de ex-werknemer komt dan niet langer ten laste van de premie van de werkgever. Zeker als iemand al een aantal jaren 80-100% arbeidsongeschikt is, is die kans best groot. Voor de betreffende werknemer is dit ook een financieel voordeel want de uitkering gaat van 70% naar 75% van het maandloon.
  • De mate van arbeidsongeschiktheid wordt lager. Op termijn wordt de premie dan ook lager.
  • Hetzelfde geldt als de arbeidsongeschiktheid minder dan 35% blijkt te zijn. De uitkering wordt dan na twee maanden ingetrokken en daarmee verdwijnt de invloed van die uitkering op de werkgeverspremie.

De werkgever kan uiteraard ook bezwaar maken tegen een verlenging van de uitkering of een andere beslissing. Als de uitkering is verlengd zonder dat heronderzoek naar de mate van arbeidsongeschiktheid heeft plaatsgevonden zal dat heronderzoek alsnog plaatsvinden tijdens de bezwaarzaak.

Het is dus verstandig de brieven van UWV over ex-werknemers die in de WIA zitten goed te lezen en actie te ondernemen! Niets doen kost vaak onnodig geld. Bel ons gerust als u zo’n besluit krijgt en meer wilt weten over de juridische (on)mogelijkheden.

Louise van der Veen

LM advocaten

050 2030447

Menu