Met ingang van 1 januari 2015 zijn de WWB (Bijstandswet), WSW (Sociale Werkvoorziening) en de Wajong veranderd. De wetten zijn als het ware samengevoegd met als doel een betere positie voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Veel taken gaan in dit kader naar de gemeente.

Veranderingen in de Wajong

Zie hiervoor de speciale pagina over de Wajong

Veranderingen in de WWB (Bijstandswet)

Wat vóór 1 januari 2015 nog de Wet werk en bijstand heette, heet na die datum de Participatiewet.

Een van de belangrijkste doelen was om de gemeenten meer instrumenten te geven om uitkeringsgerechtigden te laten (re)-integreren of participeren op de arbeidsmarkt. Zo zal de gemeente loonkostensubsidie kunnen gaan geven aan werkgevers. Voor uitkeringsgerechtigden kan individuele inkomenstoeslag worden verleend of individuele studietoeslag.

Verder zal ook de ‘kostendelersnorm’ ingevoerd worden. Dit betekent dat het inkomen wordt meegeteld van andere meerderjarigen die het hoofdverblijf hebben in dezelfde woning. Voor meer informatie over deze wijzigingen verwijzen we naar de website van het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid.

Menu